Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CAF, VIGILANT DE RESERVA MARINA. EIVISSA


Llista provisional de mèrits i relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals

Data publicació: 12/09/2023

El dia 12 de setembre de 2023 es publica llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb els requisits de carnet de conduir B en vigor i certificat de formació bàsica regulat per l'Ordre FOM/2296/2002, de 4 de setembre, a l'illa d'Eivissa.

Les persones aspirants disposen de DEU dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 13 al 26 de setembre), per al·legar les rectificacions que considerin sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini,les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la pàgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es.

Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit, sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o còpia corresponent en el Registre General de l'EBAP o a qualsevol altre registre, d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant un escrit dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració.

En un proper comunicat, es publicarà al portal de l'opositor, la data, hora i aula per a la revisió de les al·legacions presentades en termini.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina del cos i la baremació provisional de mèrits particular dins l'apartat Consulta personal de la pàgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es

REQUERIMENT


Pàgina del cos


català . castellano