Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


Llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició del cos auxiliar administratiu i acreditació dels mèrits

Data publicació: 17/05/2023

Es fa pública la llista definitiva de persones aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives per a l'ingrés al cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació.

Les persones aspirants que formin part de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició disposen d'un termini de deu dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació, per al·legar i acreditar els mèrits que s'indiquen en els barems de mèrits que figuren en l'annex 4 (torn lliure) i 9 (torn promoció interna) de les bases específiques de la convocatòria -Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm. 57 de 30.04.2019), rectificats per Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 26 de febrer de 2020 (BOIB núm. 31 de 12.03.2020).
La documentació s'ha de presentar en les oficines d'assistència en matèria de registre de la conselleria competent en matèria de funció pública, de l'EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El Tribunal recorda que els mèrits s'han d'acreditar i valorar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu, és a dir, fins al 20 de maig de 2019 (punt 10.1 (torn lliure) i 10.2 (torn de promoció interna) de l'annex 1 de les bases específiques) i que en cap cas no es valoraran mèrits que no hagin estat al·legats ni, si s'escau, acreditats documentalment en el termini habilitat.


català . castellano