Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL.
  CONVOCATÒRIA BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL
 • BORSES AGENTS COVID 2021.
  Resposta a les al·legacions presentades
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. EIVISSA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA TREBALL. MALLORCA.
  Presentació de sol·licituds.
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  Llista definitiva admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA TREBALL. MALLORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES AGENTS COVID 2021.
  Llista provisional de mèrits de les borses de funcionaris interins agents covid
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC ARQUITECTURA, MALLORCA.
  PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  Correcció errors i modificació CTV
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  COS ADVOCACIA

  Requisits per accedir a aquest cos

  Per a l'admissió a aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits generals establerts en la base 3 («Requisits i condicions generals dels aspirants») de les bases generals, amb les especificacions següents:
  a) La titulació exigida per a l'accés al cos d'advocacia de l'Administració general és qualsevol de les següents: o doctorat o llicenciatura o títol universitari de grau en dret.
  b) El nivell de coneixements de llengua catalana exigible per a l'accés al cos d'advocacia és el corresponent al certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu), de conformitat amb el que estableix l'apartat 3.a) del Decret 11/2017. Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.
  Les persones aspirants han de posseir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

  Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

  Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han d'adjuntar el següent:
  a) Fotocòpia del DNI o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.
  Les persones aspirants no hauran de presentar aquest document sempre que no manifestin expressament la seva negativa, ja que l'EBAP ho comprovarà d'ofici.
  b) Resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen segons la via seleccionada (semitelemàtica o manual). Els drets d'examen són de 28,32 euros per als aspirants del torn lliure del cos d'advocacia. D'acord amb l'article 59 bis de la Llei 11/1998, queden exempts del pagament de la taxa les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
  c) Al·legar i acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana d'acord amb el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 36, de 25 de març). Les persones interessades que hagin optat per la sol·licitud manual o semitelemàtica han de presentar una fotocòpia compulsada del certificat que acrediti tenir, com a mínim, el nivell C1 de coneixements de llengua catalana en la forma que preveu l'article 2 del Decret 11/2017 esmentat.
  No obstant això, no cal presentar els certificats que constin en els registres depenents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en concret:
  -Els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública.
  -Els certificats o documents acreditatius que estiguin inscrits en el Registre de Personal de la Conselleria d¿Hisenda i Administracions Públiques.
  -Els certificats de coneixements de llengua catalana expedits, declarats equivalents o homologats per la direcció general competent en matèria de política lingüística.
  Conseqüentment, l'EBAP els comprovarà d'ofici (excepte que el sol·licitant manifesti expressament la seva negativa).
  d) Per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %, un certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència o l'organisme públic equivalent sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual la persona candidata aspiri, que haurà d'expressar que està en condicions de complir les tasques fonamentals del lloc de treball al qual aspira, mitjançant les adaptacions necessàries d'aquest lloc de treball i de les proves d'accés, si corresponen a judici de l'Administració, i respectant en tot cas els principis de mèrit i capacitat.

  Numero de places i termini per presentar la sol·licitud

  Es convoquen 5 places i el termini per presentar la sol·licitud és des del 03/02/2019 fins al 22/02/2019

  La sol·licitud un cop impresa, s'ha de signar i registrar d'entrada, juntament amb la documentació requerida,en el Registre de l’EBAP o en els diferents punts d’atenció al públic, o en alguna altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


  Pàgina del cos

  català . castellano