Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
    LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
    Revisió de la prova selectiva del procediment per a la constitució de la borsa extraordinària de personal funcionari interí del cos subaltern de l'Administració General de la CAIB a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
    Llista provisional d'aprovats del 2on exercici del torn lliure i del 1er del torn promoció interna
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
    Llista provisional d'aprovats del 2on exercici del CFS Eng. Agrònoma
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
    Llista definitva d'aprovats del 2n exercici del cos de gestió, pel torn lliure, i 1r exercici, pel torn de promoció interna
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
    Llista definitiva d'aprovats del 2n exercici
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
    LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
    Llista definitiva d'aprovats del 2n exercici
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
    Modificació composició Tribunal Subaltern
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
    Torns de revisió del 2n exercici del cos de gestió
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
    Correcció errades borsa extraordinària auxiliar
  • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
    COMUNICAT EN RELACIÓ AMB L'INICI DEL PROPER CURS BÀSIC DE CAPACITACIÓ DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
    ACLARIMENT SOBRE LES BORSES TEMPORALS D'INTERINS DELS COSSOS FACULTATIUS SUPERIORS (PROCÉS SELECTIU 2019-OPE 2018)
  • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
    PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
    Llista provisional de puntuacions de l'exercici i valoració de mèrits, i requeriment als aspirants per acreditar el nivell de català
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
    Revisió primer exercici cos facultatiu subaltern, auxiliar de suport (2%)
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
    Llista definitiva d'aprovats del 2on exercici del CFS, esc Arquitectura
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
    Revisió del 2n exercici del cos de gestió pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
    PUBLICACIÓ AL BOIB DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS
  • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
    Llista definitiva de valoració de mèrits i termini de presentació de la documentació acreditativa per resoldre els possibles empats de la borsa de personal laboral ATE
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
    Llista definitiva d'aprovats del 2on exercici del CFS Assessorament Lingüístic
  • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
    LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
    Instruccions generals de persones aspirants
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. EIVISSA.
    LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
  • Veure tots els comunicats


    Llocs web vinculats

    COS ADVOCACIA


    CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI

    Data publicació: 18/06/2022

    En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 18 de juny de 2022 es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la direcció gerència de l'Escola Balear dAdministració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos advocacia, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, i s'aplica la tramitació de urgència.

    Les persones interessades a participar en el procediment han de presentar les sol·licituds en el termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 20 de juny fins a l'1 de juliol de 2022).


    Pàgina del cos


    català . castellano