Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. EIVISSA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA TREBALL. MALLORCA.
  Presentació de sol·licituds.
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  Llista definitiva admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA TREBALL. MALLORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES AGENTS COVID 2021.
  Llista provisional de mèrits de les borses de funcionaris interins agents covid
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC ARQUITECTURA, MALLORCA.
  PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  Correcció errors i modificació CTV
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos administratiu


  Llista definitiva d'aprovats en la fase d'oposició del cos administratiu i acreditació dels mèrits

  Data publicació: 27/07/2021

  Un cop resoltes les reclamacions, el tribunal fa pública la llista definitiva de persones aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives per a l'ingrés al cos administratiu de la Administració general de la CAIB.
  Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació (art. 121 i següents en relació amb l'article 112, de la Llei 39/2015).
  Les persones aspirants que formin part de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició disposen d'un termini de deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà que es publiqui per al·legar i acreditar davant el tribunal els mèrits que s'indiquen en els barems de mèrits que figuren en l'annex 4 (torn lliure) i l'annex 9 (torn PI) de les bases específiques, mitjançant la presentació de documents originals o fotocòpies compulsades en el registre general de la conselleria competent en matèria de funció pública, de l'EBAP o d'acord amb qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
  Els mèrits al·legats per l'aspirant i que vagin referits a titulacions acadèmiques o certificats emesos per l'EBAP o mèrits donats d'alta en el Registre de personal de la DG competent en matèria de funció pública de la CAIB, l'Administració els ha de comprovar d'ofici, llevat que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa. Pel que fa als mèrits al·legats i ja aportats per l'aspirant en altres procediments selectius tramitats per l'EBAP, l'interessat pot indicar de quin procediment es tracta, per tal que també sigui incorporat d'ofici. Excepcionalment, si l'EBAP no pot recaptar aquests documents pot sol·licitar a l'interessat la seva aportació. En cap cas no s'han de valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si s'escau, acreditats documentalment en el termini habilitat.
  Podeu consultar la diligència de resposta en altre comunicat de la mateixa data.


  català . castellano